4
3
2
1
 • Szem­üveg­ke­re­tek felnőtteknek

  Szem­üveg­ke­re­tek klasszi­kus, modern és retro kivi­tel­ben ízlés sze­rint tetsző­le­ge­sen fém és műa­nyag alap­anyag­ból, férfi, női és uni­szex vál­to­zat­ban egyaránt.

 • Szem­üveg­ke­re­tek gyermekeknek

  Hagyo­má­nyos fém és műa­nyag alap­anyagú diva­tos szem­üveg­ke­re­tek fém és műa­nyag alap­anyag­ból, vala­mint szinte tör­he­tet­len műa­nyag­ke­re­tek hat­éves kortól.

 • Modern és klasszi­kus napszemüvegek

  Stí­lu­sos nap­szem­üve­gek fia­ta­lok­nak és idő­seb­bek­nek. Ter­mé­ke­ink között meg­ta­lálja napszemüveg-igényére az opti­má­lis meg­ol­dást, bár­mi­lyen stí­lust is keres!

 • Szem­üveg­len­csék, kontaktlencsék

  Ala­pos vizs­gá­lat után sze­mélyre sza­bott aján­lat­tal állunk elő. Szem­üveg­len­csék mel­lett kon­takt­len­csék és kiegé­szítők is szé­les  válasz­ték­ban érhetők el üzletünkben.


Optika

Üdvözli a Kőhidy Opika!

A Kőhidy Optika szé­les válasz­ték­kal ren­del­ke­zik külön­böző szem­üve­gek, nap­szem­üve­gek terén, de ha nálunk keres, garan­tál­tan talál meg­fe­lelő kon­takt­len­csét is. Akár a klasszi­ku­sabb, akár a modern for­mák felé von­zó­dik, szem­üveg­ke­re­te­ink között könnyen meg­ta­lálja az önnek tetsző típu­so­kat. Opti­kánk­ban szem­vizs­gá­lat­tal vár­juk ked­ves ügy­fe­le­in­ket, hogy a töké­le­tes szem­üveg­gel vagy kon­takt­len­csé­vel segít­hes­sük az éles­lá­tás vissza­nye­ré­sé­ben. Ha kon­takt­len­cséje van, ápo­ló­ter­mé­kek és kiegé­szítők közül is válo­gat­hat ter­mék­kí­ná­la­tunk­ban. Ha szem­üve­ges, választ­hat nap­szem­üve­get, illetve külön­le­ges len­cse­tí­pu­sok­kal is ügy­fe­le­ink szí­ves ren­del­ke­zé­sére állunk. Úgy gon­dol­juk, hogy az ügy­fe­le­ink érde­ké­ben vég­zett kifo­gás­ta­lan munka alap­vető elvá­rás egy optika ese­té­ben, és hosszú­tá­von min­dig kifi­zető­dik. Keres­sen min­ket biza­lom­mal a 0627348056-os szá­mon vagy Duna­keszin a Madách u. 6. szám alatt és a Facebookon. facebook

Comments are closed.