4
3
2
1
 • Szem­üveg­ke­re­tek

  Modern vagy klasszi­kus? Egy­szerű vagy hival­kodó? Bár­mi­lyen szem­üveg­ke­re­tet is keres, ter­mé­ke­ink között biz­to­san meg­ta­lálja az iga­zán Önnek tetszőt.

 • Szem­üveg­len­csék

  Rövid­lá­tás? Távol­lá­tás? Opti­kánk­ban ala­pos vizs­gá­lat után sze­mélyre sza­bott aján­lat­tal állunk elő. Gon­dos­ko­dunk róla, hogy ne legye­nek látási gondjai!

 • Nap­szem­üve­gek

  Stí­lu­sos nap­szem­üve­gek fia­ta­lok­nak és idő­seb­bek­nek. Ter­mé­ke­ink között meg­ta­lálja a napszemüveg-igényére a meg­ol­dást, bár­mi­lyen stí­lust is keres!

 • Kon­takt­len­csék

  Kon­takt­len­csék és kiegé­szítők nagy válasz­ték­ban érhetők el üzle­tünk­ben. Szá­mos gyártó ter­mé­keit kínál­junk ter­mé­sze­te­sen ügy­fe­le­ink igé­nyei szerint.


Optika

Üdvözli a Kőhidy Opika!

A Kőhidy Optika szé­les válasz­ték­kal ren­del­ke­zik külön­böző szem­üve­gek, nap­szem­üve­gek terén, de ha nálunk keres, garan­tál­tan talál meg­fe­lelő kon­takt­len­csét is. Akár a klasszi­ku­sabb, akár a modern for­mák felé von­zó­dik, szem­üveg­ke­re­te­ink között könnyen meg­ta­lálja az önnek tetsző típu­so­kat. Opti­kánk­ban szem­vizs­gá­lat­tal vár­juk ked­ves ügy­fe­le­in­ket, hogy a töké­le­tes szem­üveg­gel vagy kon­takt­len­csé­vel segít­hes­sük az éles­lá­tás vissza­nye­ré­sé­ben. Ha kon­takt­len­cséje van, ápo­ló­ter­mé­kek és kiegé­szítők közül is válo­gat­hat ter­mék­kí­ná­la­tunk­ban. Ha szem­üve­ges, választ­hat nap­szem­üve­get, illetve külön­le­ges len­cse­tí­pu­sok­kal is ügy­fe­le­ink szí­ves ren­del­ke­zé­sére állunk. Úgy gon­dol­juk, hogy az ügy­fe­le­ink érde­ké­ben vég­zett kifo­gás­ta­lan munka alap­vető elvá­rás egy optika ese­té­ben, és hosszú­tá­von min­dig kifi­zető­dik. Keres­sen min­ket biza­lom­mal a 0627348056-os szá­mon vagy Duna­keszin a Madách u. 6. szám alatt és a Facebookon. facebook

Comments are closed.