13+1 tanács a kontaktlencse ápolására és viselésére

Remél­jük, hogy rövid tájé­koz­ta­tónk segít Önnek abban, hogy a kon­takt­len­cse vise­lése egy­szerű és panasz­men­tes legyen.

 1. Mielőtt meg­érin­tené a kon­takt­len­csé­ket, min­dig ala­po­san mos­son kezet!
 2. A kon­takt­len­csé­ket állan­dóan tartsa ned­ve­sen!
 3. A kon­takt­len­csék tisz­tí­tá­sá­hoz, fertőt­le­ní­té­sé­hez hasz­nál­jon min­dig friss oldatot!
 4. Elal­vás előtt fel­tét­le­nül távo­lítsa el sze­méből a len­csé­ket, fel­he­lye­zés előtt pedig ellenőrizze, nincsenek-e kifor­dí­tott állapotban!
 5. Lehető­leg ne lépje túl az előírt vise­lési időt, és töre­ked­jen arra, hogy az egyes napi vise­lési idő­tar­ta­mok közel azo­no­sak legyenek!
 6. Ha a kon­takt­len­csék erős­sége külön­böző, ügyel­jen arra, hogy a táro­ló­do­boz jelö­lé­sé­nek meg­fe­lelően kerül­je­nek a len­csék jobb, ill. bal oldalra, és erre fel­he­lye­zés­kor is ügyeljen!
 7. Smin­ke­lés­kor a kon­takt­len­csé­ket még szem­fes­tés előtt helyezze fel, az eltá­vo­lí­tást pedig még a smink lemo­sása előtt végezze el, haj­lakk, sam­pon sose kerül­jön vise­lés­kor a len­cse alá!
 8. Köröm­mel, éles tárggyal sose érjen kontaktlencséihez!
 9. Víz­ben való spor­to­lás során legyen óva­tos, mert a víz lemos­hatja a szemről a len­csé­ket! Az uszo­dák, ter­mé­sze­tes vizek komoly fertő­zé­sek oko­zói lehet­nek, ezért úszó­szem­üveg hasz­ná­lata aján­lott.
 10. Ne hasz­nál­jon csap­vi­zet a kon­takt­len­csék tisz­tí­tá­sá­hoz, mert a víz­ben lévő ásvá­nyi anya­gok, fém­ré­szecs­kék káro­sít­hat­ják a len­csék anya­gát, ezál­tal köz­vetve a sze­met is!
 11. Rend­sze­re­sen jár­jon ellenőr­zésre akkor is, ha a kon­takt­len­csék vise­lése panaszmentes!
 12. Min­dig az aján­lott ápo­ló­szert alkal­mazza, egyéb szem­csepp, szem­kenőcs hasz­ná­lata előtt kérje ki kon­takt­len­cse spe­ci­a­lis­tája véleményét!
 13. Azon­nal távo­lítsa el a len­csé­ket, és keresse fel kon­takt­len­cse spe­ci­a­lis­tá­ját, ha bár­me­lyik sze­mén fáj­dal­mat, vörös­sé­get, foko­zott könnye­zést, vála­dé­ko­zást, fény­ér­zé­keny­sé­get, homá­lyos látást észlel!

13+1. Bár­mi­lyen kér­dése, prob­lé­mája merül fel a kon­takt­len­cse vise­lése során, for­dul­jon hoz­zánk bizalommal!

info@kohidyoptika.hu

Comments are closed.