Kedves Látogatónk!

Sze­münk az egyik leg­fon­to­sabb érzék­szer­vünk, a látás szerve, ezt jól tudja mindenki.

Mai vilá­gunk­ban azon­ban a látás­sal szem­beni köve­tel­mé­nyek a néhány évti­zed­del korábbi idők­höz képest jelentő­sen emel­ked­tek, ezál­tal sze­münk igény­be­vé­tele erő­sen nőtt.

A meg­nö­ve­ke­dett vizu­á­lis ter­he­lés min­den­nap­ja­ink­ban állan­dóan jelen van, hiszen naponta órá­kat töl­tünk a moni­tor, vagy a tele­ví­zió kép­ernyője előtt, bevá­sár­lás­kor, szerző­dés­kö­té­sek alkal­má­val pedig hihe­tet­le­nül apró betűk­kel írt vevő­tá­jé­koz­ta­tók­kal, útmu­ta­tók­kal szem­be­sü­lünk. A szem eset­le­ges opti­kai hibája ezt a vizu­á­lis ter­he­lést meg­sok­szo­rozza, így teszi kényel­met­le­nebbé min­den­napi éle­tün­ket, ezért a látás­hi­bá­kat fel­tét­le­nül fel kell ismerni, és ki kell azo­kat javí­tani.
 

 

A látás ala­pos vizs­gá­lata során nem­csak a látás­hiba mér­téke derül ki, hanem az eset­le­ges szem­fe­néki elvál­to­zásra utaló jelek is, ezért ezt az ellenőr­zést érde­mes évente elvégeztetni.

A kívánt éles­lá­tást leg­egy­szerűb­ben szem­üveg­gel lehet elérni, de aki ide­gen­ke­dik tőle, választ­hatja a kon­takt­len­csét is, mivel a két kor­rek­ciós lehető­ség nap­ja­ink­ban már szinte tel­je­sen egyenértékű.

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük érdeklő­dé­sét, kér­jük, láto­gas­son el üzletünkbe!

 


Szol­gál­ta­tá­sa­ink:

  • ref­rak­to­met­riás szem­vizs­gá­lat és meg­előző szűrővizsgálat
  • kon­takt­len­cse szak­vizs­gá­lat és szaktanácsadás
  • stan­dard és külön­le­ges szem­üveg­len­csék, védőbevonatok
  • minő­ségi, már­kás kontaktlencsék
  • több száz fajta szemüvegkeret
  • szem­üveg– és kon­takt­len­cse kiegészítők
  • javí­tás, szaktanácsadás

Comments are closed.