Kontaktlencsék


Rövid ismer­tető

A kon­takt­len­cse vise­lése a XX. szá­zad máso­dik felére ter­jedt el világszerte.

Hazánk­ban a 90-es évekre könnye­dén elér­hetővé vál­tak a nagy ame­ri­kai és euró­pai kon­takt­len­cse­gyár­tók ter­mé­kei, a piac pedig jelen­leg is folya­ma­to­san bővül.

A kon­takt­len­csék egyre gyak­rab­ban helyet­te­sí­tik a szem­üve­get, és gyár­tási tech­no­ló­gi­á­juk fejlő­dé­sé­nek követ­kez­té­ben vise­lé­sük is egyre kom­for­to­sabb. Alap­vető elő­nyük, hogy a látó­mezőt nem kor­lá­toz­zák, a szem­fe­néki kép mére­tét pedig magas diopt­ria­szám ese­té­ben sem vál­toz­tat­ják meg jelentő­sen, egyes vál­to­za­taik pedig képe­sek a szem szí­né­nek átala­kí­tá­sára is.

 

A kemény és a fél­ke­mény len­csék több meg­szo­kást igé­nyel­nek, ezért lénye­ge­sen keve­seb­ben hord­ják eze­ket, mint a lágy kon­takt­len­csé­ket, mind­azon­ál­tal nem árt tudni, hogy bizo­nyos ese­tek­ben a szem nem alkal­mas lágy len­cse­vi­se­lé­sére, de a kemény vagy a fél­ke­mény len­cse még visel­hető lehet.

Ter­mé­sze­te­sen min­denki egyéni módon rea­gál a külön­böző típusú len­csékre, ezért a len­csék kivá­lasz­tá­sá­hoz szi­go­rúan meg­ha­tá­ro­zott sze­mé­szeti vizs­gá­la­tok szük­sé­ge­sek, és csak a vizs­gá­lat befe­je­zése, az ered­mé­nyes pró­ba­vi­se­lés után kerül­het sor a vise­lendő len­csék vég­le­ges meg­ha­tá­ro­zá­sára. info@kohidyoptika.huA lágy kon­takt­len­csék válasz­téka óri­ási, vise­lési idő sze­rint lehet napi, heti, két­he­tes, havi, negyed­éves, fél­éves, éves vise­lésű. Jelen­leg a havi vise­lésű kon­takt­len­csék a leg­gaz­da­sá­go­sab­bak, és külö­nö­sen nagy elő­nyük, hogy extra magas oxi­génáte­resztő képes­ségű vál­to­zat­ban is viszony­lag ked­vező áron sze­rez­hetők be.

Comments are closed.