Szemüveglencsék


Rövid ismer­tető

A szem­üveg “lelke” a szem­üveg­len­cse, amely nap­ja­ink­ban már szinte min­den éles­lá­tás­sal kap­cso­la­tos egyéni igény­nek meg tud felelni.

Anya­gát tekintve a műa­nyag­len­cse szá­mít elter­jed­tebb­nek, mivel a len­cse súlya és törés­ve­szé­lye mini­má­lis, bizo­nyos típu­sok kife­je­zet­ten tör­he­tet­le­nek, de külön­féle opti­kai bevo­na­tok­kal is nagyobb válasz­ték­ban réte­gez­hető, külö­nö­sen nagy­fokú rövid­lá­tás kor­rek­ci­ója azon­ban néhány eset­ben esz­té­ti­ku­sab­ban old­ható meg üveglencsével.

A szem­üveg­len­csék fényre söté­tedő vál­to­zata — a kizá­ró­lag bel­téri hasz­ná­latú len­csék kivé­te­lé­vel — szinte bár­mi­lyen meg­ol­dás­ban elké­szít­hető, így a szem­üveg­vi­selő­nek nem kell erős nap­sü­tés­ben külön diopt­riás nap­szem­üve­get visel­nie, mert fényre söté­tedő len­cséjű szem­üvege ilyen­kor nap­szem­üveg­ként viselkedik.

Amennyi­ben vala­kit zavar szem­üveg­len­csé­jé­nek eset­le­ges vas­tag­sága vagy súlya, érde­mes a len­csé­ket véko­nyí­tott kivi­tel­ben elké­szít­tetni, az ered­mény min­den­kép­pen esz­té­ti­ku­sabb és kom­for­to­sabb vise­lésű szem­üveg lesz.

Egy­fó­ku­szú szemüveglencsék

40 éves kor alatt az opti­kai kor­rek­ció fel­adata a távoli éles­lá­tás hely­re­ál­lí­tása, mivel a külön­böző távol­sá­gok­hoz való alkal­maz­ko­dást az ép műkö­désű szem hibát­la­nul ellátja.

A 40. életév betöl­té­sét követő évek­ben az amúgy töké­le­tes látású egyén ész­re­ve­szi, hogy közeli látó­éles­sége már nem meg­fe­lelő, de ez még csak a 30–40 cm-es távol­ság­nál köze­lebb, ún. olva­só­tá­vol­ságra lévő egé­szen kis­mé­retű betűk, szá­mok olva­sá­sa­kor jelent­ke­zik opti­kai panasz “elmo­sód­nak a betűk, távo­labb kell tar­ta­nom az olvas­ni­va­lót”. Ilyen­kor az opti­kai kor­rek­ció fel­adata csak annyi, hogy erre a jól beha­tá­rol­ható távol­ságra is biz­to­sítsa az éleslátást.

A fen­ti­ek­ben fel­so­rolt ese­tek­ben meg­fe­lelő kor­rek­ció érhető el egy­fó­ku­szú szem­üveg­len­csé­vel, amely a leg­egy­szerűbb, és egy­ben a leg­na­gyobb válasz­ték­ban besze­rez­hető szem­üve­g­op­ti­kai lencse.

Több­fó­ku­szú szemüveglencsék

Az élet­kor elő­re­ha­lad­tá­val pár­hu­za­mo­san az emberi szem­ben elhe­lyez­kedő szem­len­cse rugal­mas­sága foko­za­to­san csök­ken, a 65. életév kör­nyé­kére pedig gya­kor­la­ti­lag már rugal­mat­lan­nak tekint­hető. Ilyen­kor a szem­üveg­vi­selő úgy érzi, hogy korábbi szem­üvege, akár távolra, akár közelre hasz­nálta, kor­lá­tozza éles­lá­tá­sát az ún. köz­tes (nem távoli, és nem egé­szen közeli) távolságokra.

Az opti­kai meg­ol­dás a látás­igény­nek meg­fe­lelően több­féle lehet:

Bifo­ká­lis szem­üveg­len­csé­nél a len­csé­ben jól elha­tá­rolva közeli, és távoli látó­mező talál­ható, mely segít­sé­gé­vel két állandó távol­ságra kor­ri­gál­ható a látás, hát­rá­nya, hogy a két állandó távol­ság között a látás homá­lyos marad.

Mul­ti­fo­ká­lis szem­üveg­len­csé­nél a len­csé­ben hatá­ro­zott elvá­lasz­tás nél­kül min­den olyan opti­kai zóna sze­re­pel, mely segít­sé­gé­vel az éles­lá­tás min­den távol­ságra meg­ol­dott, hát­rá­nya viszony­lag magas ára.

Az ún. munkaszemüveg-lencse fel­adata az, hogy zárt tér­ben (iroda) a lehető leg­na­gyobb vise­lési sza­bad­sá­got biz­to­sítsa, tehát ugyan­azon szem­üveg nem­csak közeli olva­sásra, hanem ún. köz­tes távol­ságra (pl. moni­tor­táv, nagy­mé­retű író­asz­tal tel­jes belát­ha­tó­sága) is hasz­nál­ható legyen. Ez a len­cse távoli vise­lésre nem alkal­mas, de zárt tér­ben, első­sor­ban iro­dai mun­ká­nál kiváló látás­kom­fortja miatt ked­vező alter­na­tíva lehet.

Szem­üveg­len­csék felületkezelései

A kar­co­lás­men­tes réteg a len­cse felü­leti kemény­sé­gét növeli, ezál­tal meg­hosszab­bítja a len­cse élettartamát.

A tük­röző­dés­men­te­sítő (anti­ref­le­xiós) réteg csök­kenti a len­cse tük­röző­dé­sét, ezál­tal javítja a szem­fe­nékre vetülő kép minő­sé­gét, ill. esz­té­ti­ku­sabbá teszi a szem­üveg­len­cse meg­je­le­né­sét, távoli (állandó) vise­lésű szem­üveg ese­té­ben fel­tét­le­nül ajánlott.

 

Az UV-szűrő réteg védi a sze­met a káros ult­ra­vi­ola sugár­zás­tól, és mivel szín­te­len vál­to­zat­ban is ren­del­hető, a védel­met szín­tor­zító hatás nél­kül is képes ellátni.

A moni­tor­szűrő bevo­nat védi a sze­met az elekt­ro­mág­ne­ses sugár­zás­tól, kép­ernyő előtti mun­ka­vég­zés­hez fel­tét­le­nül ajánlott.

A szí­ne­zett szem­üveg­len­csék képe­sek kont­raszt­ja­ví­tásra, de akár tom­pít­hat­ják is az eset­leg zavaró fényt, és a szi­vár­vány szinte min­den szí­né­ben elké­szít­hetőek. info@kohidyoptika.hu

Comments are closed.